Ostatní činnost

V rámci naší komplexní činnosti v oblasti stavebnictví se dále zabýváme těmito činnostmi:

Mezi naše další činnosti patří konzultační a poradenská činnost, znalecké a expertní posudky a inspekce nemovitostí

Konzultační a poradenská činnost

Pro stavebníky zajišťujeme konzultační a poradenskou činnost při zpracování podnikatelského záměru a základních požadavků na stavbu, výběru hlavních materiálů stavby, technologického řešení výstavby, prověření projektové dokumentace, přípravě smlouvy o dílo, realizaci stavby i při hájení zájmů investora při reklamačním řízení a sporech se zhotoviteli.

Kvalita staveb je v mnoha případech nedostatečná, často nevyhovují ani základním platným předpisům. Nekvalifikovaný investor může narazit na problematického projektanta nebo podvodné jednání stavební firmy, tak i na skryté vady realizovaného díla nebo pořizované nemovitosti. Při výběrových řízeních není výjimečné podhodnocení ceny zakázky, při realizaci stavby naopak nadhodnocení ceny a rozsahu prací, prodlužování doby výstavby a na konci stavby požadavky zhotovitele na dodatečné neopodstatněné navyšování ceny díla. V případě, že investor včas využije služeb odborníka, může předejít mnoha problémům při realizaci i po dokončení díla.

Znalecké a expertní posudky

Pokud jsme osloveni majiteli, kteří mají vady na realizované stavbě nebo již dokončeném díle a řeší reklamační vady s dodavatelem, tak v případě potřeby zajišťujeme odborné, znalecké a expertní posudky vad a poruch díla, jednotlivých konstrukcí i stavebních materiálů, včetně návrhu řešení oprav a projektové dokumentace. Včasným vyhodnocením rozsahu a příčin vad a poruch díla se mohou ušetřit značné finanční prostředky na opravy.

Cílem znaleckých a expertních posudků je dát odpověď na otázky objednatele a objektivně posoudit daný problém z věcného, právního a případně cenového hlediska. Úkolem znalce je zjistit, zda existují technické nebo cenové vady dodaného díla a pokud ano, tak je popsat a prokázat proč vznikly, kdo za ně nese zodpovědnost a navrhnout způsob odstranění, případně za jaké finanční náklady.

Dále zajišťujeme stavebně technické průzkumy a speciální posudky, např. mykologické, při napadení konstrukcí a materiálů biotickými škůdci (plísněmi, dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem).

Pro stavebníky provádíme expertní posudky uchazečů při výběrových řízeních.

Inspekce nemovitostí

Nabízíme Vám pomoc při kontrole nemovitosti před její koupí, prodejem nebo pronájmem. Inspekční prohlídku je vhodné provádět nejen pro starší nemovitosti, ale i pro novostavby domů a bytů realizovaných developerskými společnostmi, protože v současné době je snahou výrazně snižovat náklady, a to i snižováním kvalitou výstavby.

Při odborném technickém prověření nemovitosti se odhalí zjevné i skryté vady, což pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit její skutečný stav, specifikovat náklady na odstranění případných vad a zároveň stanovit objektivní kupní cenu.

Při kontrole nemovitosti téměř vždy najdeme nějaké vady. Následně zpracujeme odborný protokol včetně fotodokumentace, ve kterém Vás seznámíme se všemi odhalenými vadami a nutnými opravami. V případě Vašeho požadavku provedeme odborný odhad nákladů na jejich odstranění. Na základě protokolu můžete požadovat od prodávajícího odstranění zjištěných vad nebo jednat o slevě z prodejní ceny.

Určitě lze každému, kdo zvažuje nákup nemovitosti, doporučit, aby si nechal danou nemovitost odborně prověřit. Za přijatelnou cenu dostanete dokument, který Vás v budoucnu ušetří od podstatně vyšších nákladů na odstranění dodatečně zjištěných nepředpokládaných závad.

Zároveň Vám nabízíme pomoc při uplatnění zjištěných reklamačních vad vůči prodejci a kontrolu nad průběhem jejich odstraňování, případně při jednání o slevě z ceny nemovitosti.

Před provedením inspekční prohlídky doporučujeme zajistit od prodejce, pokud existují, projektovou dokumentaci a revizní zprávy - elektroinstalace, plynu, kanalizace, rozvodů vody, kotle, komínu, hromosvodu, atd.

Při prohlídce nemovitosti se zaměřujeme především na:

  • poruchy hlavních konstrukcí - statika, hydroizolace, vlhkost, plísně
  • kompletnost a funkčnost prvků - okna, dveře, zařizovací předměty
  • kvalitu - podlah, dlažeb, obkladů, povrchů stěn
  • stav - elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, topného systému, odvětrání
  • stav - střechy, fasády, klempířských prvků, chodníků a komunikací

Po prohlídce získáte odborný protokol obsahující:

  • seznam zjištěných vad
  • návrh na jejich odstranění
  • odborný odhad nákladů na opravy

Zpět